LDPE Q200 上海石化 技术指数
①原料描述部分
规格级别: 吹塑级 外观颜色: ---
用途概述: 用途:轻膜
备注说明: 聚合物类型:均聚

②原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 --- --- 2.0 g/10min
密度 --- --- 0.9222 g/cm3
机械性能 拉伸强度 --- --- 11.0 MPa
断裂伸长率 --- --- 550 %
其它性能 清洁度 --- --- 15 分/千克
鱼眼 --- --- 14 个/1200cm2
鱼眼连锁 0.5~2mm --- ≤390 个/20m2
杂质 0.1mm以上 --- ≤19 个/100g
条纹 --- --- ≥B
雾度 --- --- 10.0 %
粘连性 --- --- 2.6 N/10cm2
水分 --- --- 合格 ---
色相 --- --- ≤-16 ---