LDPE LD165 燕山石化 技术指数
①原料描述部分
规格级别: --- 外观颜色: ---
用途概述: 用途:用于大棚膜、农膜、收缩膜、衬里、动力电缆绝缘硅烷交联、通讯电缆外套、吹塑、管材。
备注说明: ---

②原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 无此项数据! --- 0.23~0.43 g/10min
密度 --- 0.9200~0.9240 g/cm3
物理性能 膜厚度 --- 50 μm
机械性能 肖氏硬度 --- ≥45 ---
断裂拉伸强度 --- ≥14 MPa
断裂伸长率 --- ≥500 %
MD撕裂强度 --- ≥1.7 CN/μm
TD撕裂强度 --- ≥2.2 ---
冲击强度 --- ≥3.0 CN/μm
MD断裂拉伸强度 --- ≥24 MPa
TD断裂拉伸强度 --- ≥21 MPa
MD断裂伸长率 --- ≥250 %
TD断裂伸长率 --- ≥450 %
热 性 能 维卡软化点 --- ≥92
熔点 --- 106~111