EVA 7240M 台湾塑胶 技术指数
①原料描述部分
规格级别: 射出、发泡级 外观颜色: ---
用途概述: 发泡鞋材、交联发泡板。
备注说明: 特性:机械性质佳、高弹性。

②原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 无此项数据! ASTM D-1238 1.5 g/10min
密度 ASTM D-1505 0.935 g/cm3
VA含量 --- 16 %
机械性能 拉力降伏强度 ASTM D-638 56 Kg/cm2
拉力断裂强度 ASTM D-638 140 Kg/cm2
拉力断裂伸长率 ASTM D-638 700 %
弯曲模量 ASTM D-790 210 Kg/cm2
硬度 ASTM D-2240 92 Shore A
硬度 ASTM D-2240 42 Shore D
热 性 能 熔点 DSC 87
脆化温度 ASTM D-746 <-70
软化点 ASTM D-1525 65