ABS TI-500A 大日本油墨 技术指数
①原料描述部分
规格级别: 透明级 外观颜色: ---
用途概述: ---
备注说明: ---

②原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 --- --- 3.2 g/10min
物理性能 全光线透过率 2m/m --- 91 %
模糊度 2m/m --- 2.5 %
机械性能 IZOD冲击强度 --- --- 7 kj/mm
引张强度 --- --- 47 MPa
伸长率 --- --- 30 %
弯曲强度 --- --- 65 MPa
弯曲模量 --- --- 2400 MPa
洛氏硬度 --- --- 85 L
热 性 能 热变形温度 --- --- 72